×

آخرین نوشته ها

۰۲ بهمن ۱۳۹۸

اصل پارتو یا همان قانون ۲۰/۸۰ چیست؟

سید محمود بنی هاشمی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

چطور نه بگوییم؟

سید محمود بنی هاشمی